Informatievoorzieningen

Informatie over het plan aan de Parallelweg 101 is te verkrijgen aan de Satellietbaan 15a te Hillegom. 

 

Brief aan omwonende 28 november 2012

Aan de bewoners van de woningen

Parallelweg 91,95,103,105 en 115,

2e Loosterweg 118 en 124,

Spoorlaan 4 en 6.

 

Hillegom, 28 november 2012

Geachte bewoner(s),

De bewoners van voormelde woningen hebben gebruikt gemaakt van de geboden gelegenheid om vragen c.q. opmerkingen te maken over het voorlopige bouwplan , dat wij op de informatieve bijeenkomst van 8 oktober 2012 hebben gepresenteerd. Gelet op de belangstelling op die avond, de ontvangen reacties en de aandacht in de media hebben wij een positief gevoel van de uitkomst van deze informatieavond.

Graag willen wij u hartelijk dank zeggen voor uw aanwezigheid en de moeite die u hebt genomen ons schriftelijk uw vragen c.q. opmerkingen te doen toekomen.

Vanzelfsprekend verplicht dat ons u te informeren over onze reactie op de ingediende vragen c.q. gemaakte opmerkingen. Aangezien verschillende bewoners dezelfde opmerkingen hebben gemaakt is het meest overzichtelijk om de vragen gegroepeerd te beantwoorden. Op deze wijze hopen wij u zo duidelijk mogelijk te informeren.

1.      Opmerking: Aantal parkeerplaatsen per woning te weinig. Oplossing minder woningen bouwen.
Antwoord: Het plan wordt nog verder uitgewerkt passend aan de nog vast te stellen parkeernorm. Dit zal in overleg plaatsvinden met de gemeente Hillegom.

2.       Opmerking: Woningen zijn te duur voor starters als er aan 1 persoon wordt verkocht. Bij verkoop aan twee personen ontstaat een parkeerprobleem.
Antwoord: De verkoopprijs van de woning(en) moet nog definitief worden vastgesteld. Een en ander is afhankelijk van de kostprijs. Voor de opmerking over het parkeren, zie onder de beantwoording bij punt 1.

3.       Vraag: Hoe gaat de erfafscheiding tussen straat/tuin er uit zien ?
Antwoord: De invulling van de erfafscheiding moet nog worden uitgewerkt en deze zal bij het definitieve plan nog worden gepresenteerd.

4.       Vraag: Zijn er lantaarnpalen bij de parkeerplaatsen ?
Antwoord: Bij de parkeerplaatsen komt verlichting.

5.       Opmerking: Veel overlast van startende auto’s op 18 verschillende tijden gaan en komen, waardoor het woongenot wordt verstoord.
Antwoord: Bij elke woonomgeving is het parkeren van auto’s een normaal verschijnsel. Wij zullen dit welvaartverschijnsel voor lief moeten nemen.

6.       Vraag: Is er voldoende ruimte voor brandweerauto en ziekenauto om bij de woning te komen ?
Antwoord: Bij de uitwerking van het plan wordt rekening gehouden met de bereikbaarheid voor hulpdiensten.

7.       Vraag: Is er onderzocht waar de vleermuizen blijven die in de avond overvliegen ?
Antwoord: De aanwezigheid van vleermuizen wordt onderzocht door een deskundig bureau. Het bouwplan moet voldoen aan de Flora- en Faunawet.

8.       Vraag: Kan er in het koopcontract worden opgenomen dat er geen dakkapel en dakraam in het achterdakvlak kan komen ?
Antwoord: In het plan zijn geen dakkapellen en of dakramen in het achterdakvlak ( uitkijkend op de privé eigendommen van de omwonenden) opgenomen. Wij gaan onderzoeken of het juridisch houdbaar is dit op te nemen in  een koopovereenkomst.

9.       Vraag: Hoe is het met de brandgang geregeld (hangplek) ?
Antwoord: In de uitwerking van het bouwplan wordt de functie van de bestaande “leidingstrook” tussen de 2e Loosterweg en de locatie Parallelweg 101 ingevuld.

10.   Vraag: Hoe is de verlichting geregeld ?
Antwoord: In het plan wordt verlichting opgenomen.

11.   Opmerking: Graag groen maken waar omwonenden ook gebruik van kunnen maken, originele hofjesbouw.
Antwoord: Bij de uitwerking van het bouwplan zal er een binnentuin worden gerealiseerd ten behoeve van de bewoners van het hofje. Of deze binnentuin als openbaar gebied wordt aangemerkt is afhankelijk van de planuitwerking.

12.   Vraag: Aan de achterzijde is een brandgang getekend. Blijft dit in het definitieve ontwerp gehandhaafd ?
Antwoord: In de uitwerking van het bouwplan wordt de functie van de bestaande “leidingstrook” tussen de 2e Loosterweg en de locatie Parallelweg 101 ingevuld.

13.   Vraag: Maximale hoogte en startpunt schuin dak aan de zijde van de Spoorlaan ?
Antwoord: De goothoogte van de nieuwe woningen wordt nog bepaald maar komt waarschijnlijk op de hoogte van de bestaande gemetselde muur van de bedrijfshal waar het schuine dak start.

14.   Vraag: Waarom geen plat dak ? Aantrekkelijk voor omwonenden omdat er geen schuin dak komt, meer zon in tuin en op plat dak daktuin aan te leggen.
Antwoord: Voor een woning in 2 bouwlagen heeft de gekozen kapvorm de minste schaduwwerking op de gronden in de directe omgeving. Een daktuin kan inkijk opleveren op de nabij gelegen tuinen. Dit laatste willen wij dan ook niet mogelijk maken.

15.   Opmerking: De bestaande goot van het bedrijfspand hangt over mijn grond.
Antwoord: Er zal geen overhangende dakgoot meer worden gemaakt.

16.   Mededeling: De bovenkant van de fundering van het bestaande bedrijfspand steekt 15 tot 20 cm boven het maaiveld uit, er zijn grindnesten zichtbaar.
Antwoord: Deze situatie wordt in de verdere uitwerking van het plan door de constructeur onderzocht.

17.   Mededeling: Er zijn vochtplekken in de buitenmuur van het bestaande bedrijfspand zichtbaar die veroorzaakt zijn door een lekkende goot.
Antwoord: Deze mededeling wordt in de verdere uitwerking van het plan onderzocht.

18.   Vraag: Waar komt de aansluiting van de riolering van de nieuwe woningen ? Het gemeentelijk riool in de Parallelweg heeft nu al een capaciteitsprobleem bij hevige regenval.
Antwoord: Een eventuele aanpassing van het gemeentelijke riool zal nog worden besproken met de gemeente Hillegom.

19.   Vraag: Wat denkt u te doen aan de schaduw en regenwater in mijn tuin ? Voorstel: bestaande muur tot 230 cm boven maaiveld afbreken. Nieuwbouw op 200 cm vanuit de rooilijn (muur) optrekken. Tussen bestaande muur op de rooilijn en de nieuwbouw een platdak maken waardoor een bergruimte ontstaat t.b.v. de nieuwe woningen.
Antwoord: Vooralsnog wordt het plan uitgewerkt conform de huidige presentatie. Uiteraard wordt rekening gehouden met uw vraag over schaduw en regenwater op uw grond.

20.   Vraag: Na wijzigingen van het bestemmingsplan vastleggen in akte dat
a. alle bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de eigendom ook geldend voor onderhoud aan de woningen;
b. SVH en een individuele eigenaar van een perceel kan vanaf de rooilijn bouwen. Deze afspraak is onherroepelijk en ongeacht wettelijke normen en of kaders en wordt d.m.v. een overeenkomst vastgelegd van elke nieuwbouw op de locatie Parallelweg 101.
Antwoord: Deze verzoeken worden in de uitwerking van het plan besproken met als doel te komen tot een passende oplossing.

21.   Opmerking: Ik verwacht overlast in de vorm van veel verlies van zonlicht, verkrijgen van schaduw, regen (vocht), geluidsoverlast enz.
Antwoord: Vooralsnog wordt het plan uitgewerkt conform de huidige presentatie. Uiteraard wordt in de verdere uitwerking rekening gehouden met de opmerkingen over schaduw en regenwater.

Wij zijn voornemens om medio februari 2013 het bouwplan in te dienen bij de gemeente Hillegom voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning.
Middels de geldende vergunningsprocedure wordt u in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het ingediende bouwplan en wordt u de mogelijkheid geboden invloed uit te oefenen op de uitwerking van het bouwplan. Op het kantoor van SVH aan de Satellietbaan 15a te Hillegom en via onze internetsite www.woneninhillegom.nl kunt u nadere informatie verkrijgen over de voortgang van het bouwplan.

Wij vertrouwen u met deze informatie voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens de Stichting Volkshuisvesting Hillegom

L.A. Maasdam (bestuurder)

 

 

 
goto E-Smart.nlgoto Beheren
Hosting.nl - Hosting en domeinnaamMijnHosting.nl - Hosting en domeinnaam